Bel voor advies: +31 (0)20 789 58 83

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hieronder vermelde termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 Mas recherche: de gebruiker van de algemene voorwaarden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Mas recherche’
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Mas recherche zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon
1.3 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst en de mondelinge overeenkomst die per e-mail door Mas recherche is bevestigd aan opdrachtgever
1.4 Opdracht: tactisch, technisch, financieel en informatief onderzoek, verstrekken van adviezen in de ruimste zins des woords, incasso-opdrachten, verhuur en verkoop van apparatuur aanneming van werk indien de opdracht niet hierboven staat vermeld, zal de opdracht in de overeenkomst nader worden omschreven.
1.5 Partijen: Mas recherche en de wederpartij.

Artikel 2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, tenzij partijen voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Opdrachtnemer bij enige Opdracht een afwijking van deze voorwaarden met Opdrachtgever is overeengekomen, kan Opdrachtgever zich daar bij latere (nieuwe) Opdrachten nimmer op beroepen.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing.
2.3 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden die tijdens de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht gelden.
2.4 Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van bepalingen van deze algemene voorwaarden tasten de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
2.5 Alle aan Opdrachtnemer verbonden en/of met hen samenwerkende particulier onderzoekers, hun erfgenamen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

Artikel 3 Offertes

3.1 De door Mas recherche gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven.
3.2 Mas recherche is alleen aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mas recherche daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mas Recherche anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mas recherche niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering

4.1 Mas recherche is onpartijdig, objectief en zal de overeenkomst uitvoeren in overeenstemming met hetgeen van een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht.
4.2 Mas recherche verplicht zich de opdracht/overeenkomst uit te voeren binnen de wettelijke kaders en overige toepasselijke regelgeving.
4.3 Mas recherche heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mas recherche het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mas recherche aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mas recherche worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mas recherche zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Bij verstrekken van opdrachten staat de opdrachtgever ervoor in (voor zover van toepassing), dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan Mas recherche van de relevante gegevens en bescheiden, is voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en/of de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf. Tevens staat de opdrachtgever ervoor in dat opdrachtnemer gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.
4.7 Mas recherche is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mas recherche kenbaar behoorde te zijn.
4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mas recherche de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.9 Indien door Mas recherche of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.10 Opdrachtgever vrijwaart Mas recherche voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4.11 Mas recherche legt al haar resultaten schriftelijk vast in een rapport tenzij anders is overeengekomen.
4.12 Indien er bij een opdracht sprake is van een ’verdachte’ verplicht Mas recherche zich ’de verdachte’ om een weerwoord te vragen tenzij andere belangen prevaleren.
4.13 Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
4.14 Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.
4.15 Het dossier van de opdracht word geanomeniseerd en binnen het wettelijke bepaald termijn worden bewaard.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens/informatie aan hem door opdrachtgever verstrekt, tenzij een wettelijke plicht Opdrachtnemer tot bekendmaking daarvan verplicht.
5.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens/informatie die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Uitzondering hierop betreft het geval dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze gegevens/informatie van belang kunnen zijn.
5.3 Opdrachtnemer zal de verplichting op grond van dit artikel opleggen aan door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Artikel 6 Honorarium, Kosten en tarieven

6.1 De kosten voor de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer omvatten het honorarium en de verschotten.
6.2 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zijn betaald of nog moeten worden betaald. Het betreffen o.a. maar niet uitsluitend reiskosten, leges, kosten van uittreksels en vertalingen, kosten van ingeschakelde derden zoals deurwaarders, (spoed)koeriersdiensten.
6.3 Het honorarium wordt in overleg met Opdrachtgever vastgesteld op basis van een tarief per uur.
6.4 Het honorarium is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief het op de declaratiedatum geldende BTW-tarief.
6.5 Indien een indicatie of schatting wordt gemaakt van eventuele kosten, dient dit uitsluitend om Opdrachtgever in staat te stellen een belangenafweging te maken. Aan een indicatie of schatting kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Mas recherche aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting.
7.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien geen handelsrente van toepassing is, dan is opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand. Hierbij geldt dat een deel van een maand tevens als hele maand wordt gezien. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Mas recherche op de opdrachtgever direct opeisbaar.
7.4 Mas recherche heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende (handels)rente. Mas recherche kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Mas recherche kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van de Overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering ten laste komt van Opdrachtnemer.
8.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden en de aansprakelijkheid niettemin vaststaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het betreffende kalenderjaar betaalde bedrag met een maximum van € 5.000,–.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
8.4 De in dit artikel genoemde beperking of vrijwaring van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover eventuele schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
8.5 In het geval dat de communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, is noch Opdrachtnemer noch Opdrachtgever jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen.
8.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post. Het maakt daarbij niet uit of het vervoer of de verzending per post geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of een derde.
8.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, daaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens/informatie door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens Opdrachtgever. Hieronder mede begrepen het niet op tijd voldoen van verplicht te betalen voorschotten en het niet tijdig betalen van declaraties.
8.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
8.9 Opdrachtgever dient klachten over de in het kader van de Overeenkomst van opdracht verrichte werkzaamheden en/of een vordering tot vergoeding van schade binnen 10 dagen na ontdekking maar uiterlijk binnen 60 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Bij gebreke daarvan vervalt het recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mas recherche geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mas recherche worden daaronder begrepen.
9.3 Mas recherche heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Scroll to top